Wszytkie firmy zawsze pod ręką – sprawdź wersję mobilną M.KATALOG.WM.PL!
Tu jesteś:
Regulamin

REGULAMIN

usług świadczonych i zlecanych za pośrednictwem serwisów internetowych
katalog.wm.pl należącego do Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie
obowiązujący od listopada 2009r. do odwołania

§ 1
Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Grupa WM - spółkę z o.o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000009446, kapitał zakładowy 8.301.000 złotych w całości opłacony, REGON: 470532106, NIP: 729–19–81–028.
 2. Serwis Internetowy – portal, stronę internetową lub ich zbiór wydawany przez Grupa WM lub na jego zlecenie, a także wydawany przez spółki powiązane z Grupa WM lub na ich zlecenie.
 3. Cennik – zestawienie informacji o cenach, rabatach i dopłatach za zamieszczanie reklam, ogłoszeń i prezentacji w Serwisach Internetowych oraz o zasadach ustalania wysokości cen, ze wskazaniem cen za usługi jednorazowe i stałe.
 4. Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ewentualnie agencję lub innego pośrednika nie działającego w imieniu własnym lecz na rachunek swoich klientów, zlecającą za wynagrodzeniem spółce Grupa WM zamieszczenie reklam, ogłoszeń i prezentacji w Serwisie Internetowym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Reklama lub ogłoszenie lub prezentacja – informacja odpłatnie zamieszczona przez Grupa WM w Serwisie Internetowym w postaci graficznej lub tekstowej na zlecenie Zleceniodawcy i o podanej przez Zleceniodawcę treści, mającej na celu promocję, skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów i usług.
 6. Zlecenie – umowę, której przedmiotem jest zamieszczenie ogłoszenia, reklamy lub prezentacji w Serwisie Internetowym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Okres publikacji – czas przez jaki ogłoszenie, reklama lub prezentacja, zgodnie ze Zleceniem, będzie ukazywać się w Serwisie Internetowym.
 8. Modyfikacja Zlecenia – zmianę Zlecenia polegającą na zmianie treści ogłoszenia, reklamy lub prezentacji oraz/lub okresu publikacji danego Zlecenia.
 9. System rotacyjny – sposób umieszczania ogłoszeń, reklam lub odnośników do prezentacji w Serwisie Internetowym polegający na periodycznych zmianach w kolejności publikacji zlecanych ogłoszeń, reklam lub prezentacji.
 10. Formularz – udostępniony przez Grupa WM w formie elektronicznej wzór: Zlecenia, Rezygnacji, Rezerwacji, Modyfikacji Zlecenia.
 11. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która dokona rejestracji swojego konta dostępu w serwisach internetowych Grupa WM.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Złożenie Zlecenia może nastąpić jedynie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Grupa WM w Serwisie Internetowym oraz po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Grupa WM odmówi zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy o treści sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niezgodnej z linią programową wydawanych przez Grupa WM produktów. Odmowa zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie Internetowym z ww. powodów nie wymaga uzasadnienia.
 3. Grupa WM może usunąć zamieszczone ogłoszenie lub reklamę przed upływem okresu publikacji, gdy w wyniku modyfikacji zlecenia treść ulegnie zmianie i będzie podlegać wykluczeniu zawartym w par. 2 pkt. 1. W takiej sytuacji Grupa WM zwróci Zleceniodawcy uiszczone wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wartości publikacji przez okres pozostały do końca okresu publikacji po potrąceniu kary umownej w wysokości 20% wartości niezrealizowanego zlecenia.
 4. Grupa WM nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń lub reklam.
 5. Zleceniodawca składając Zlecenie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do posługiwania się użytymi w ogłoszeniu lub reklamie informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami mogącymi podlegać lub podlegającymi ochronie prawnej.
 6. W sytuacji gdy Grupa WM poniósłby jakąkolwiek szkodę, w szczególności z tytułu roszczeń osób trzecich, których prawa zostały naruszone wskutek publikacji ogłoszenia lub reklamy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości, włącznie z ewentualnymi kosztami sądowymi i innymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich.

§ 3
Warunki i terminy realizacji Zleceń

 1. Dostarczone przez Zleceniodawcę ogłoszenia lub reklamy powinny być zgodne z wymogami technicznymi ustalonymi przez Grupa WM i zamieszczonymi w Serwisie Internetowym.
 2. Zlecenie powinno zostać złożone najpóźniej na 4 dni przed planowanym zamieszczeniem ogłoszenia lub reklamy w Serwisie Internetowym. Materiały do reklamy internetowej muszą być dostarczone najpóźniej na 2 dni przed datą pierwszej emisji.
 3. Rezygnacja z zlecenia wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej nie później niż 2 dni robocze przed datą emisji. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi po tym terminie Grupa WM nałoży na zlecającego karę umowną w wysokości 30% wartości całego zlecenia.
 4. W przypadku rezygnacji ze zlecenia w trakcie jego realizacji, zleceniodawca zwróci równowartość udzielonych rabatów.
 5. Zapłata za zamówioną reklamę ustalana jest na podstawie i warunkach określonych w aktualnie obowiązującym cenniku.
 6. Grupa WM może zamieszczać ogłoszenia, reklamy lub odnośniki do prezentacji w Serwisie Internetowym w Systemie Rotacyjnym.

§ 4
Warunki zlecania wpisów i prezentacji do serwisu katalog.wm.pl

 1. Rejestracja do systemu wymaga wypełnienia w formularzu rejestracyjnym pól oznaczonych jako obowiązkowe. Dane podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji nie są publikowane w żadnym Serwisie internetowym.
 2. Zarejestrowany Użytkownik może w dowolny sposób modyfikować dane wprowadzone podczas rejestracji, za wyjątkiem: adresu e-mail, loginu, oraz numeru NIP (w przypadku firmy).
 3. Użytkownik może usunąć swoje dane z bazy należącej do Grupa WM Sp. z o.o. poprzez wystosowanie pisma do Grupa WM Sp. z o.o. z podaniem danych, które mają zostać usunięte oraz kopii dokumentów niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji Użytkownika ( NIP, adres mailowy, kopia Dowodu osobistego itp.).
 4. „Wizytówka” – bezpłatny, bezterminowy wpis zawierający nazwę firmy, pełny adres pocztowy, województwo, powiat, gminę, numer telefonu, przyporządkowany do jednej, wybranej branży, wprowadzany i modyfikowany według następujących zasad:
  1. bezpłatny wpis zostaje aktywowany automatycznie po wprowadzeniu za pośrednictwem formularza dodawania produktów,
  2. aktywacja wpisu umożliwia dowolne włączanie i wyłączanie widoczności wpisu w serwisie katalog.wm.pl,
  3. użytkownik może posiadać dowolną ilość darmowych wpisów pod warunkiem, że różnią się miedzy sobą danymi teleadresowymi. Wizytówki posiadające te same dane będą usuwane z katalogu. Użytkownik może dowolnie edytować swoje wizytówki po uprzednim zalogowaniu się do systemu,
  4. zabrania się stosowania słów „promocja, najniższe ceny, oferta specjalna” itp. oraz używania w nazwie firmy adresu strony www – Grupa WM ma prawo do usuwania takich określeń bez konsultacji ze zleceniodawcą
 5. „Prezentacja” – płatna wizytówka poszerzona o informacje o firmie, produkcie, zdjęcia, załączniki, linki do ogłoszeń firmy na innych Serwisach internetowych, przypisana do 3 w przypadku prezentacji Silver i 5 branż w prezentacji Gold; jest wprowadzana i modyfikowana według następujących zasad:
  1. zalogowany Użytkownik wybiera produkt i po dokonaniu płatności, ma możliwość uzupełnienia i podglądu wyglądu prezentacji,
  2. płatna prezentacja zostaje aktywowana po pozytywnej weryfikacji płatności i umożliwia dowolne włączanie i wyłączanie widoczności wpisu w serwisie katalog.wm.pl,
  3. zalogowany użytkownik może edytować powyższe dane i zmieniać je przez cały czas trwania prezentacji,
  4. w przypadku przygotowywania prezentacji przez pracowników Grupa WM Sp. z o.o. prezentacja zostanie wprowadzona w ciągu 48 godzin od momentu pozytywnej weryfikacji płatności, aktywowana i włączona przez handlowca.
 6. Zlecenie na prezentację obowiązuje przez 12 miesięcy.
 7. Prezentacja jest utrzymywana w serwisie przez okres 12 miesięcy od dnia jej aktywacji przez Grupa WM.
 8. Płatność:
  1. Użytkownik ma możliwość płatności on-line bezpośrednio przez serwis katalog.wm.pl, gotówką u handlowca, lub przelewem na konto Grupa WM Sp. z o.o.
  2. Płatność za prezentację dokonywana jest w całości z góry, zapłata ceny jest warunkiem aktywacji prezentacji; nie ma możliwości zapłaty ceny w ratach.
  3. Pełna oferta i ceny prezentacji dostępne są w cenniku. Kwota stanowiąca 90% wartości ceny stanowi wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni reklamowej oraz aktywowanie prezentacji serwisie katalog.wm.pl, pozostałe 10% wartości ceny stanowi wynagrodzenie za utrzymywanie prezentacji w serwisie za inny okres.
 9. W przypadku rezygnacji ze zlecenia na prezentację w trakcie jej trwania, zapłacona cena nie podlega zwrotowi. Rezygnacja musi być złożona na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca. Użytkownik może przed upływem okresu 12 miesięcy od dnia aktywacji usługi ponownie zamieścić prezentację w serwisie na czas do końca ww. terminu.
 10. Zleceniodawca może w trakcie trwania zlecenia na prezentację zrezygnować z podstawowej wersji Silver wykupując droższą wersję Gold. Od wartości wersji Gold odejmuje się niewykorzystaną kwotę za wersję Silver. Tym samym umowa na prezentację zostaje przedłużona o kolejne 12 miesięcy.
 11. Opłata za zmianę wersji prezentacji wynosi 100 zł netto. Zlecający nie ma możliwości dokonania takiej zmiany z powrotem.
 12. Integralną częścią bezpłatnej wizytówki jest Newsletter Gazety Olsztyńskiej, który Zleceniodawca otrzymuje w formie elektronicznej na podane podczas rejestracji konto e-mail. Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera, korzystając z instrukcji rezygnacji na jego stronie.
 13. Grupa WM nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność wprowadzanych przez zleceniodawcę danych.
 14. Grupa WM nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z serwisu katalog.wm.pl w sposób niezgodny z prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 15. Grupa WM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami płynącymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.

§ 5
Modyfikacja Zlecenia

 1. Modyfikacja Zlecenia w czasie okresu publikacji jest możliwa po wypełnieniu formularza w Serwisie Internetowym oraz po uiszczeniu przez Zleceniodawcę dopłaty za Modyfikację Zlecania w okresie publikacji w wysokości zgodnej z Cennikiem.
 2. Modyfikacja Zlecenia nastąpi w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez Grupa WM treści modyfikowanego zlecenia.
 3. W przypadku gdy Modyfikacja Zlecenia okaże się niemożliwa ze względów technicznych lub innych zobowiązań Grupa WM zwróci uiszczoną przez Zleceniodawcę dopłatę.

§ 6
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu podczas rejestracji Użytkownika jest Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Trackiej 5.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług określonych w regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług określonych w regulaminie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres Grupa WM sp. z o.o. 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5.
 5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych osobowych, powoduje iż dalsze korzystanie z usług określonych w regulaminie jest niemożliwe.
 6. Przy rejestracji Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na:
  1. przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r., Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zm.
  2. otrzymywanie od Administratora na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej pochodzących od Administratora lub na zlecenie innych podmiotów zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002, Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 12004 ze zm.
 7. Nie wyrażenie zgód określonych w §7 pkt.6a i pkt. 6b lub ich cofnięcie uniemożliwi korzystanie przez Użytkownika z bezpłatnych usług określonych w regulaminie.
 8. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych tylko przez Administratora i nie będą udostępniane innym podmiotom lub osobom trzecim.

§ 7
Reklamacje

 1. Zleceniodawca ma prawo złożyć reklamację na niezgodny ze zleceniem sposób publikacji, w terminie 10 dni roboczych od daty zakwestionowanej reklamy lub ogłoszenia, na odpowiednim formularzu dostępnych na serwisach internetowych.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. nazwę Reklamy lub Ogłoszenia oraz datę ich publikacji,
  2. dokładny opis niezgodności publikacji ze Zleceniem,
 3. Niedotrzymanie warunków wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej powoduję utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji.
 4. Grupa WM udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, Grupa WM:
  1. opublikuje ponownie, na własny koszt, w sposób zgodny ze Zleceniem Reklamę lub Ogłoszenie, lub
  2. opublikuje sprostowanie, lub
  3. ustali w drodze negocjacji ze Zleceniodawcą inną formę rekompensaty.
 6. W sytuacji gdy reklamacja nie zostanie uznana Grupa WM powiadomi o tym fakcie.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości zawarcia przez Strony umowy na odmiennych zasadach.
 2. Grupa WM zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez informowania o tym zleceniodawców.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o Prawie prasowym oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszym Regulaminem Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w Olsztynie.