katalog.wm.pl

Urząd Gminy Działdowo

Dane kontaktowe
13-200 Działdowo , ul. Księżodworska 10
woj. warmińsko-mazurskie
Powiat: działdowski
Gmina: Działdowo
tel. 23 697 07 00
Mapa Google.
Dni pracy

Pn - pt. 07:30 - 15:30

GMINA DZIAŁDOWO PIĘKNA I NIEODKRYTA
Gmina Działdowo posiada wysokie walory turystyczne, dlatego też może zauroczyć każdego kto zada sobie trochę trudu i czasu, aby ją poznać bliżej. Nie ma człowieka, który nie znalazłby tu dla siebie czegoś interesującego. Miłośnicy turystyki odkryją tu dziewiczą i nienaruszoną przyrodę, ciekawe odmiany roślinności, rzeki i jeziora, piękne lasy i rozległe łąki, barwnie porośnięte ziołami i kwiatami. Miłośnicy historii odkryją rzadkiej urody zabytki oraz pamiątki działań wojennych tak z wieków dawnych, jak i bliższych współczesności.

Gmina Działdowo położona jest w powiecie działdowskim w województwie warmińsko-mazurskim, na pograniczu Garbu Lubawskiego i wzniesień Mławskich. Teren gminy znajduje się w obrębie mazurskiej dzielnicy klimatycznej. Charakterystyczną cechą klimatu jest duża zmienność wywołana ścieraniem się przeciwstawnych mas powietrza. Z podstawowych bogactw naturalnych znajdujących się na terenie gminy należy wymienić kruszywa, złoża kredy, torf oraz wodę oligoceńską. Podstawowym minerałem z którego powstała większość gleb stanowią twory młodszej epoki lodowcowej: gliny, piaski zwałowe oraz żwiry i piaski wodnolodowcowe. Wśród nich rozrzucone są osady epoki współczesnej – torfy i aluwia rzeczowe. Z tworów tych powstały gleby bielicowe, powstałe z gleby oraz piasków zwałowych. Przeważającą część areału stanowią gleby klasy IV i V. Gleby klasy III stanowią 14,7% areału. Jakość gleb wywiera decydujący wpływ na rolniczy charakter gminy. Głównymi uprawami są zboża i ziemniaki. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 20.073 ha, z czego 15.566 ha stanowią grunty orne, sady – 26 ha, łąki – 3139 ha, pastwiska 1342 ha, lasy – 4518 ha.

Przez gminę przepływają m.in. takie rzeki jak: Działdówka, Lipówka, Pierławka i Wel. Rzeki należą do dwóch dorzeczy. Rzeka Wel znajduje się w dorzeczu Wisły, a rzeka Wkra w dorzeczu Bugu. W miejscowościach Grzybiny i Jankowice znajdują się dwa malownicze jeziora. 17% powierzchni gminy stanowią lasy. Wzdłuż dróg można podziwiać wspaniałe, zabytkowe aleje lip i klonów. Doskonałym miejscem wypoczynkowym jest las w Malinowie. Znajdują się tam szlaki rowerowe i piesze oraz zabytkowa wieża wybudowana w 1915r. przez władze pruskie. Jest tam także boisko do gry w piłkę nożną i leśniczówka.
Ważną funkcje przyrodniczą pełni tu roślinność nieleśna. Dużą rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe i szuwarowe w dolinach rzek, przede wszystkim Wkry. Ze względu na ich obecność, części obszaru Gminy zostały objęte różnymi formami ochrony np. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolin rzek Nidy i Szkotówki, czy Obszar Chronionego Krajobrazu – Grzybiny.

Do najcenniejszych i wartych poznania gatunków roślin z grupy chronionych należą m.in. storczyki, wielosił błękitny, grzybień biały, grążel żółty, kalina koralowa. Uzupełnieniem zespołów roślinności naturalnej jest urządzona roślinność nielicznych parków, cmentarzy, ogrodów działkowych oraz liczne zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne.

Na terenie Gminy Działdowo znajduje się imponująca ilość zabytkowych budowli wartych poznania. Dla miłośników dawnej architektury sakralnej i świeckiej to prawdziwa gratka. Poznawane zabytków Gminy Działdowo należy zacząć od zwiedzania licznych, rozsianych po całym jej obszarze kościółków pochodzących z minionych czasów. Na szczególną uwagę zasługują: Kościół Matki Bożej Różańcowej w Turzy Wielkiej, Neogotycki Kościół powstały w latach 1854-1856 w Burkacie, Kościół filialny pw. Św. Michała Archanioła w Uzdowie oraz urzekający swym pięknem Kościół z początku XX w. w Ruszkowie.

Oprócz zabytków sakralnych można tu także obejrzeć wiele zabytków świeckich. Do ważniejszych zabytkowych obiektów należą: dziewiętnastowieczny pałac, park i zespół budynków gospodarczych w Księżym Dworze, zespół podworski z dziewiętnastowiecznym pałacykiem w Myślętach, dwór i park oraz czworaki i budynki gospodarcze w Ruszkowie z XIX w., dwór w Wilamowie z XIX w. Ponadto w miejscowości Komorniki w pobliżu Działdowa znajduje się zbiorowa mogiła – cmentarz pomordowanych Polaków w obozie działdowskim, a jednocześnie miejsce egzekucji tysięcy Polaków rozstrzelanych w latach 1940-1944. Z kolei przez miejscowość Uzdowo przebiega “szlak grunwaldzki”. To tutaj odpoczywał król Jagiełło ze swoimi wojskami w przeddzień bitwy pod Grunwaldem.

Aktualnie w Gminy Działdowo, pomimo dominacji rolnictwa rozwijają się też inne różnorodne gałęzie gospodarki. Zarejestrowanych jest tu ok. 250 prywatnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną głównie z handlem, transportem i naprawą pojazdów. Ponadto duży potencjał rozwojowy ma turystyka, a szczególnie agroturystyka.

Ostatnie lata to czas wielu zmian w Gminie Działdowo, które wpłynęły na podniesienie komfortu życia jej mieszkańców. W Gminie powstały nowe drogi, a istniejące zostały zmodernizowane i naprawione. Obecnie teren gminy przecina ponad 130 km dróg gminnych, dzięki czemu bezpieczniej, wygodniej i szybciej można przemieszczać się. Obok dróg gminnych powstały chodniki, zatoki autobusowe i przystanki.

Ponadto z roku na rok wydłuża się sieć wodociągowo - kanalizacyjna, na którą obecnie składa się ponad 100 km wodociągów i ponad 40 km kanalizacji. Od początków istnienia Gminy Działdowo unowocześniono bazę oświatową i zadbano o utworzenie aktywnie działających świetlic. Dzieci mają coraz lepsze warunki do nauki, jak również więcej możliwości spędzania wolnego czasu w bibliotece, na świetlicy czy na boisku sportowym pod opieką wykwalifikowanej kadry. Zbudowano nowoczesne sale gimnastyczne, zmodernizowano szkoły oraz wyposażono nowe pracownie informatyczne wraz z uruchomieniem połączeń internetowych we wszystkich szkołach i w większości świetlic.

Gmina Działdowo nie zapomina też o ekologii. Na terenie całej gminy bardzo dobrze funkcjonuje system gospodarki odpadami realizowany przez Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna, a co roku organizowany jest konkurs „Ekologiczna zagroda". Wioski gminne są coraz ładniejsze, a ich mieszkańcy dbają o swoje posesje.

Patrząc na Gminę Działdowo trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jest to dynamicznie rozwijająca się gmina, która z szacunkiem odnosi się do przeszłości, ale stawia na przyszłość, ekologię i młode pokolenia.
URZAD GMINY DZIAŁDOWO

Urząd Gminy Działdowo ma swoją siedzibę w Działdowie, przy ulicy Księżodworskiej 10.

Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza, Skarbnika oraz Kierowników Referatów, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

Wójtem Gminy Działdowo jest Paweł Cieśliński.

Sekretarz Gminy Działdowo - Jan Świniarski.
Skarbnik Gminy Działdowo - Beata Antoszewska.

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

• Referaty:
- Referat Finansowy,
- Referat Administracyjno-Organizacyjny,
- Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
- Referat Rozwoju, Promocji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
- Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia,
- Straż Gminna,
- Zespół Radców Prawnych.

• Samodzielne stanowiska pracy :
- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Kontakt z Urzędem Gminy Działdowo:
Tel.(23) 697 07 00, Fax.(23) 697 07 01

e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl

RADA GMINY DZIAŁDOWO – VII Kadencja 2014-2020

Rada Gminy Działdowo jest organem stanowiącym i kontrolnym. Liczy 15 radnych.

Skład Rady Gminy Działdowo:
Przewodniczący Rady - ZIELIŃSKI Mirosław Franciszek
Z-ca Przewodniczącego Rady - LIPOWSKA Ewa Teresa
Z-ca Przewodniczącego Rady - GANCARZ Jadwiga
Radny - BOĆKO Zbigniew
Radna - CEGIEŁKA Alicja Irena
Radny - CHYLIŃSKI Krystian
Radny - DOLIŃSKI Krzysztof
Radny - GIESEK Mariusz Jan
Radny - JABŁONOWSKI Paweł Saturnin
Radna - PAWŁOWSKA Dorota Wanda
Radny - STAŃCZAK Piotr Mikołaj
Radny - STOKŁOS Mariusz
Radna - SZKOTNICKA Iwona Małgorzata
Radna - WASIAK Krystyna
Radna - ZIELSKA Elżbieta

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie
Kierownik - Aleksandra Kowalska
Tel. (23) 697 – 25 – 43
www.biblburkat.prv.pl
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik – Bożena Ziółkowska-Wójcicka
Tel. (23) 697 – 07 – 50
www.gopsdzwo.bip.net.pl
3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Kierownik Mieczysława Skała
Tel. (23) 697-20-31
www.gokis-dzialdowo.pl
4. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie
Kierownik – Andrzej Graszk
Tel. (23) 696 – 50 – 69
5. Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej
Dyrektor – Krzysztof Wiśniewski
Tel. (23) 696 – 50 – 70
www.turzawielka.szkolnastrona.pl
6. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie
Dyrektor – Jacek Szczepaniak
Tel. (23) 696 – 54 – 85
www.spuzdowo.edupage.org
7. Szkoła Podstawowa w Ruszkowie
Dyrektor – Małgorzata Szymańska
Tel. (23) 696 – 54 – 81
spruszkowo.wix.com/ruszkowo
8. Szkoła Podstawowa w Klęczkowie
Dyrektor – Grażyna Shade
Tel. (23) 676 – 58 – 14
www.kleczkowo.schoolpage.pl
9. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
Dyrektor – Jolanta Cybulska
Tel. (23) 696 – 92 – 16
www.sp-petrykozy.pl
10. Publiczne Gimnazjum w Burkacie
Dyrektor – Małgorzata Lorkowska
Tel. (23) 697 – 29 – 73
www.gimburkat.pl
11. Publiczne Gimnazjum w Sławkowie
Dyrektor – Grażyna Kosewska
Tel. (23) 696 – 54 – 77
slawgim.szkolnastrona.pl
12. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze
Dyrektor – Urszula Cieślińska
Tel. (23) 697 – 25 – 75
www.szkolaksiezydwor.mazury.plSOŁECTWA NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO

Sołectwo to jednostka pomocnicza na terenie Gminy Działdowo.
Na terenie Gminy Działdowo jest 31 Sołectw:
1. Burkat - Sołtys - Krystyna Wasiak
2. Filice - Sołtys - Tomasz Reut
3. Gąsiorowo – Sołtys Anna Banaś
4. Gnojenko – Sołtys Elżbieta Stefaniak
5. Gnojno – Sołtys Irena Piórek
6. Grzybiny – W trakcie wyboru.
7. Jankowice – Sołtys Krystian Chyliński
8. Kisiny – Sołtys Mateusz Wiszowaty
9. Klęczkowo – Sołtys Elżbieta Żmijewska
10. Komorniki – Sołtys Zygmunt Jankowski
11. Kramarzewo – Sołtys Józef Tułodziecki
12. Krasnołąka – Sołtys Bogdan Jaroszewski
13. Księzy Dwór - Sołtys Krzysztof Trybel
14. Kurki - Sołtys Andrzej Kolczyński
15. Lipówka – Sołtys Piotr Jarosław Trąbiński
16. Malinowo – Sołtys Stanisław Pepłowski
17. Mosznica – Sołtys Zbigniew Prymas
18. Myślęta – Sołtys Beata Gocławska
19. Niestoja – Sołtys Waldemar Nadwodny
20. Petrykozy – Sołtys Wioleta Sobiecka
21. Pierławki – Sołtys Andrzej Świderski
22. Pożary – Sołtys Mirosław Zieliński
23. Rudolfowo – Sołtys Grzegorz Derbin
24. Ruszkowo – Sołtys Henryk Mazur
25. Rywociny - Sołtys Ewa Antosiak
26. Sękowo – Sołtys Piotr Biema
27. Sławkowo – Sołtys Zdzisław Świerczewski
28. Turza Wielka – Sołtys Marek Waśkowiak
29. Uzdowo – Sołtys Krystyna Roman
30. Wysoka – Sołtys Iwona Szkotnicka
31. Zakrzewo – Sołtys Marzena Augustyniak.
  • Aleja Drzew Gmina Działdowo Dworek w Jankowicach Grzybiny Kosciół w Ruszkowie Kosciół w Uzdowie Kościól w Turzy Wielkiej
  • Kościół w Burkacie Kościół w Ruszkowie Myślęta Pałac w Księżym Dworze Pomnik w Uzdowie